loadifyPreloader

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti FreshWeed s.r.o.

se sídlem Příčná 1892/4, Praha 1, 110 00      

identifikační číslo: 09013041    

zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 329149      

 

ÚČINNÉ OD 1.1.2022

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
  1. Tyto Obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) obchodní společnosti FreshWeed s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, Praha 1, 110 00, IČ: 09013041, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 329149 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je Prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.freshweed.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 
  2. Tyto Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást Smlouvy uzavírané mezi Kupujícím na jedné straně a Prodávajícím jakožto provozovatelem webové stránky na straně druhé (Kupující a Prodávající společně dále též „Smluvní strany“) a upravují vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran ze Smlouvy.
  3. Obchodní podmínky se vztahují rovněž na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Kupující je v takovém případě povinen prokázat, že je podnikatelem, a to zadáním svého platného identifikačního čísla do objednávky zboží.
  4. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
  5. Smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
  6. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
  7. Provedená změna Obchodních podmínek bude Kupujícímu oznámena alespoň čtrnáct (14) dní přede dnem nabytí účinnosti nové verze Obchodních podmínek e-mailem a na webové stránce. Kupující je oprávněn změnu Obchodních podmínek odmítnout, a to ve formě výpovědi doručené Zprostředkovateli elektronicky prostřednictvím formuláře dostupného na webové stránce. Výpovědní doba činí čtrnáct (14) dnů a počíná běžet následující den po doručení výpovědi Prodávajícímu. Tuto výpověď je Kupující oprávněn podat nejpozději do čtrnácti (14) dnů ode dne oznámení změny Obchodních podmínek, jinak platí, že nové znění Obchodních podmínek akceptoval.
  8. Právní vztahy mezi Smluvními stranami se řídí Smlouvou, těmito Obchodními podmínkami a dalšími případnými přílohami Smlouvy, jsou-li mezi Smluvními stranami sjednány.
 1. Účet kupujícího
  1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Účet Kupujícího“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může Kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Účtu Kupujícího je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Účtu Kupujícího a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
  3. Přístup k Účtu Kupujícího je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Účtu Kupujícího.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Účtu Kupujícího třetím osobám.
  5. Prodávající může jednostranně zrušit Účet Kupujícího, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Účet Kupujícího déle než dva (2) kalendářní roky nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně těchto Obchodních podmínek).
  6. Kupující bere na vědomí, že Účet Kupujícího nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího.
 2. uzavření smlouvy 
  1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
  3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
  4. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
   1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
   2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
   3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
  5. Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Účtu Kupujícího či v objednávce (dále jen „elektronická adresa Kupujícího“).
  6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
  7. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je Prodávajícím zasláno Kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu Kupujícího.
  8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
  9. Smlouvu uzavírají Prodávající a Kupující elektronicky. Na úpravu práv a povinností ze Smlouvy se použijí obecné právní předpisy, zejména občanský zákoník. Je-li Kupující spotřebitelem, použije se též úprava spotřebitelských smluv dle § 1810 a násl. občanského zákoníku.
  10. Prodávající neodpovídá za případy, kdy se ukáže, že identita Kupujícího nebyla správná. Prodávající neodpovídá za jakoukoli újmu či škodu, která vznikla Kupujícímu uvedením chybných informací ze strany Kupujícího.
  11. Kupující prohlašuje, že je osobou starší osmnácti (18) let.
 3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
  1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Smlouvy (dále jen “kupní cena”) se Kupující zavazuje uhradit v plné výši Prodávajícímu jedním z následujících způsobů:
   1. bezhotovostně na účet Prodávajícího č. 2217657002/5500 vedený u společnosti Raiffeisenbank a.s. (dále jen „účet Prodávajícího“);
   2. bezhotovostně platební kartou, přes platební bránu VivaWallet ;
   3. dalšími způsoby a/nebo platebními systémy dle aktuální nabídky Poskytovatele ;
  2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
  3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.5 Obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.
  4. V případě že Prodávající akceptuje bezhotovostní platbu s použitím variabilního symbolu je Kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby za účelem párování platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
  5. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu předem způsobem uvedeným v článku 4.1. Obchodních podmínek a Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 
  6. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu lze vzájemně kombinovat pouze v případech výslovně stanovených Prodávajícím.
  7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Prodávající Kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Kupujícího.
  8. Podle zákona o evidenci tržeb není Prodávající ani Kupující povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně s ohledem na skutečnost, že platby dle těchto Obchodních podmínek probíhají výhradně bezhotovostním platebním stykem.
  9. Prodávající informuje Kupujícího o úhradě kupní ceny za zboží zasláním e-mailu na elektronickou adresu Kupujícího.
  10. Pokud bude Kupující v případě platby kryptoměnou z jakéhokoliv důvodu požadovat vrácení kupní ceny za takto nakoupené zboží, může být kupní cena vrácena pouze v měně, která je uvedena na faktuře za takto nakoupené zboží (zpravidla v českých korunách) a ve výši uvedené na faktuře. Případné pohyby v kurzu kryptoměn nebudou při vrácení kupní ceny zohledněny, s čímž Kupující vyslovuje svůj souhlas.
 4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
  1. Smluvní strany berou na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.
  2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1. Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem Smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od Smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od Smlouvy může Kupující využit vzorový formulář poskytovaný Zprostředkovatelem, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek. Odstoupení od Smlouvy může Kupující zaslat mimo jiné na adresu provozovny Prodávajícího, nebo na adresu elektronické pošty Prodávajícího.
  3. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2. Obchodních podmínek se Smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Kupujícím Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
  4. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 5.2. Obchodních podmínek vrátí Prodávající kupní cenu Kupujícímu do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Smlouvy Kupujícím, a to bezhotovostně převodem na účet Kupujícího uvedený na jeho Účtu Kupujícího nebo v objednávce. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady. Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávající odeslal.
  5. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.
  6. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet Kupujícího.
  7. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, platí, že darovací smlouva je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
  8. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit Účet Kupujícího, který podstatným způsobem porušil Smlouvu, popř. právní předpisy anebo který svým jednáním poškozuje dobré jméno Prodávajícího, případně u kterého má Prodávající důvodné podezření, že má takový Kupující měl v úmyslu svým jednáním způsobit jemu i třetím osobám škodu, zejména (nikoli však výlučně) prostřednictvím šikanózních reklamací, poškozováním zboží apod. Práva Prodávajícího vyplývající z náhrady vzniklé škody odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena a zůstávají zachována v plné výši.
  9. Prodávající je oprávněn odstoupit od Smlouvy, popř. pozastavit Účet Kupujícího zejména z důvodu:
   1. uvedení nepravdivých údajů Kupujícím při registraci, popř. neoznámení změn těchto údajů;
   2. porušení pravidel pro nakládání s Účtem Kupujícího stanovených v těchto Obchodních podmínkách;
   3. že Kupující bez důvodu hodného zřetele nepřevzal zboží v souladu s uzavřenou Smlouvou nebo neuhradil kupní cenu;
  10. Kupujícímu podnikateli může být ze strany Prodávajícího umožněno od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů odstoupit. V případě, je-li hodnota zakoupeného zboží vyšší než 50.000,- Kč vč. DPH není takové odstoupení od Smlouvy možné vůbec.
  11. Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od Smlouvy, pak tento bere na vědomí, že vrácená kupní cena může být ponížena o to, oč se snížila hodnota zboží.
  12. Bude-li umožněno Kupujícímu podnikateli odstoupit od Smlouvy ve lhůtě čtrnácti (14) dnů a vrácené zboží nebude v originálním obalu včetně veškerých součástí a příslušenství, pak Kupující podnikatel bere na vědomí, že Prodávající si vyhrazuje právo takovéto vrácení zboží zpoplatnit, a to takovou částkou, která Prodávajícímu vykompenzuje náklady, jež jsou nezbytné vynaložit pro znovuuvedení zboží do prodeje.
  13. Náhrada za snížení hodnoty zboží či náhrada nákladů na znovuuvedení zboží do prodeje dle předchozího odstavce bude Prodávajícím započtena na vrácenou kupní cenu Kupujícímu podnikateli.
  14. Kupující podnikatel nemůže odstoupit od Smlouvy z důvodu výskytu vady, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí:
   • došlo-li ke změně stavu zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
   • použil-li Kupující věc ještě před objevením vady;
  1. Neoznámil-li Kupující podnikatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.
 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
  1. V případě, že je způsob dopravy a dodání dohodnut na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  2. Je-li Prodávající podle Smlouvy povinen dodat zboží na místo dohodnuté s Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. 
  3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a/nebo Prodávajícímu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva Kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  5. Další práva a povinnosti Smluvních stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky Prodávajícího, jsou-li Prodávajícím vydány.
 2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
  1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se obecně řídí příslušnými závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
  2. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:
   1. má zboží vlastnosti, které si Smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
   2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
   3. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
   4. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
  3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
  4. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat. Ustanovení platných právních předpisů týkajících se zboží podléhajícímu rychlé zkáze tímto nejsou dotčena.
  5. Ustanovení uvedená v čl. 7.2. Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu z důvodu vady, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.
  6. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u Prodávajícího. Je-li však v potvrzení vydaném Prodávajícím ohledně rozsahu práv z odpovědnosti za vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě Kupujícímu bližším, uplatní Kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je Prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment výrobků Prodávajícího nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání Prodávajícího. Prodávající je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené Prodávajícím k provedení opravy.
  7. Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  8. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese Příčná 1892/4, Praha 1, 110 00, telefonicky na čísle +420 792 756 800 či elektronickou poštou na adrese info@freshweed.cz.
  9. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 2. Obchodních podmínek, může Kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Kupujícímu působilo značné obtíže. Shora uvedené nebrání Smluvním stranám dohodnout se na individuálním způsobu řešení, například formou voucheru na příští nákup, nebo sjednáním jiné výhody pro Kupujícího jako náhrady za vadné zboží.
  10. Komu svědčí právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud Prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
  11. Další práva a povinnosti Smluvních stran související s odpovědností Prodávajícího za vady může upravit reklamační řád Prodávajícího.
 3. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
  1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží po uzavření Smlouvy a zaplacení celé kupní ceny zboží.
  2. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
  3. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.
  4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím ze Smlouvy.
  5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
  6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
  8. Prodávajícímu náleží veškerá práva vyplývající z licence dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“) k vlastnímu obsahu webové stránky, včetně textu a jejich designu a veškerých grafických prvků na webové stránce, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na webové stránce.
  9. Kupující okamžikem poskytnutí souhlasu s těmito Obchodními podmínkami bere na vědomí, že všechna autorská práva, práva k ochranným známkám či jiným předmětům duševního vlastnictví související s webovou stránkou, nevyhrazené ustanoveními zvláštních právních předpisů, zejména Autorským zákonem, nebo licencí poskytnutou Prodávajícím jiné osobě, náleží Prodávajícímu a podléhají úpravě dle relevantních právních předpisů.
 4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
  1. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely plnění Smlouvy, pro účely jednání o Smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Prodávajícího plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu dostupného na webové stránce.
 5. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
  1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícího na elektronickou adresu či na telefonní číslo Kupujícího uvedené v Účtu Kupujícího, nebo v objednávce. Svou informační povinnost vůči Kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů Kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní Prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
  2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky ze Smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 6. DORUČOVÁNÍ
  1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu Kupujícího.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  1. Zánikem nebo zrušením Smlouvy nezanikají nároky na náhradu škody, úhradu smluvních pokut ani ustanovení týkající se těch práv a povinností, které podle Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.
  2. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  4. Smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím a není přístupná.
  5. Kontaktní údaje Prodávajícího: adresa pro doručování: FreshWeed s.r.o.,Příčná 1892/4, Praha 1, 110 00, adresa elektronické pošty info@freshweed.cz, telefon +420 792 756 800. 
  6. Přílohu Obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

 

V Praze dne 1.1.2022

 

 

Příloha č. 1 - Formulář pro reklamaci - ke stažení

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od smlouvy - ke stažení