ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


obchodní společnosti FreshWeed s.r.o.

Sídlo: Příčná 1892/4, Praha 1, 110 00  

identifikační číslo: 09013041  

zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 329149

 

 1. Společnost FreshWeed s.r.o., se sídlem Příčná 1892/4, Praha 1, 110 00, IČ: 09013041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 329149 (dále jen „FreshWeed“), v rámci své činnosti shromažďuje a zpracovává osobní údaje fyzických osob. Společnost FreshWeed dbá na ochranu Vašich osobních údajů, a zavazuje se proto zpracovávat Vaše osobní údaje pouze způsoby uvedenými v těchto Zásadách zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“). Tzv. „správcem osobních údajů“ je osoba, která rozhoduje o účelech a prostředcích shromažďování a zpracovávání Vašich osobních údajů. Není-li v dalších zásadách vztahujících se ke konkrétním účelům zpracování uvedeno jinak, společnost FreshWeed je správcem osobních údajů.

 

 1. Tyto Zásady upravují vzájemná práva a povinnosti FreshWeed, jako správce osobních údajů a fyzických osob, jako subjektů osobních údajů (dále jen „Uživatel“) poskytujících FreshWeed osobní údaje. Jejich předmětem je zejména úprava, v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovávány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, jakož i informace o právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, a dalších právech dle příslušných právních předpisů.

 

 1. Zpracování osobních údajů společností FreshWeed probíhá v souladu se všemi relevantními právními předpisy, včetně Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

 

 1. Uživatel zaškrtnutím souhlasu na webové platformě souhlasí se zpracováním svých osobních údajů, jako jsou zejména (nikoli však výlučně): jméno a příjmení, věk, firma, adresa bydliště, sídlo, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, jakož i dalších údajů, které Uživatel sdělí FreshWeed i v budoucnu osobně, prostřednictvím webové platformy www.freshweed.cz, elektronické pošty nebo telefonického rozhovoru (u zákazníků i dodavatelů z řad fyzických osob dále zpracováváme titul, pozici, název společnosti a platební údaje, jako je číslo bankovního účtu, IBAN, BIC) (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“). Titul, pozice a název společnosti jsou zpracovávány i v případě zástupců a zaměstnanců zákazníků a dodavatelů v podobě právnických osob. V případě, že nám poskytnete Osobní údaje jakékoli další osoby (například kontaktní údaje svého kolegy či člena rodiny), jste povinen takové osobě současně předat kopii těchto Zásad zpracování osobních údajů. V případě, že Uživatel dobrovolně sdělí své rodné číslo, vztahují se ustanovení těchto Zásad rovněž na tento údaj.

 

 1. Zpracováváme také některé údaje související s připojením Uživatelů (jako je Vaše IP adresa, doménové jméno Vašeho poskytovatele připojení, typ Vašeho prohlížeče, operačního systému a platformy), statistické údaje a informace ohledně Vašeho chování, zvyků a preferencí (tyto informace se týkají navštívených stránek, vyžádaných informací a času stráveného na našich stránkách).

 

 1. Uživatel zaškrtnutím souhlasu uděluje souhlas s tím, aby FreshWeed, jako správce Osobních údajů, zpracovávala jeho Osobní údaje poskytnuté při registraci a komunikaci na webové platformě www.freshweed.cz, jakož i další poskytnuté Osobní údaje podle těchto Zásad. 

 

 1. Uživatel prohlašuje, že se seznámil/a s těmito Zásadami a souhlasí s jejich zněním, Osobní údaje poskytuje dobrovolně, a to na dobu dvaceti (20) let pro účely uvedené v těchto Zásadách. Uživatel bere na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Svá práva může Uživatel vůči FreshWeed vykonávat zasláním e-mailu na adresu info@freshweed.cz.

 

 1. Osobní údaje nemohou být zpracovávány bez řádného naplnění zákonných důvodů. Vaše Osobní údaje jakožto Uživatele proto zpracováváme jen:
 • z důvodu plnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření přijatých na Vaši žádost před uzavřením smlouvy;
 • z důvodu oprávněného zájmu správce na poskytování přímého marketingu;
 • s Vaším svobodným, výslovným a konkrétním souhlasem se zpracováním Vašich Osobních údajů pro jeden nebo více konkrétních účelů včetně poskytování přímého marketingu;
 • je-li zpracování nezbytné pro splnění naší právní povinnosti vyplývající ze zákona nebo jiného právního předpisu; nebo
 • je-li zpracování nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Vás nebo jiné fyzické osoby;
 • je-li zpracování nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů a nezasahuje nepřiměřeně do Vašich zájmů nebo základních práv a svobod.

 

 1. Uživatel souhlasí se zpracováním Osobních údajů FreshWeed, a to pro účely:
 1. zasílání informací a obchodních sdělení ze strany FreshWeed (zasílání newsletterů a propagačních e-mailů o našem zboží a službách a dalších souvisejících informacích, například prostřednictvím cílené reklamy na sociálních sítích;
 2. zpracování (personalizovaných) objednávek a k informování Uživatelů o stavu jejich objednávky (pokud je to třeba);
 3. formulování dalších nabídek služeb ze strany FreshWeed, především týkající se obchodních příležitostí v oblasti nákupu zboží;
 4. monitorování našich činností (měření a vypracování statistik prodejů, počtu zákazníků atd.);
 5. správy našeho IT, včetně řízení IT infrastruktury a bezproblémového chodu našeho podnikání;
 6. zvyšování kvality našeho zboží a služeb;
 7. ochrany našich ekonomických zájmů;
 8. správy našich archivačních systémů;
 9. odpovědí na dotazy úřadů či soudů;
 10. souladu se zákonem;
 11. fúzí a akvizic;
 12. prevence podvodných jednání;
 13. přípravy nabídek a plnění smluv (včetně komunikace se subdodavateli);
 14. nákupů, fakturace a účetnictví;
 15. monitorování činností v našich prostorách, včetně souladu s příslušnými předpisy, včetně zdravotních a bezpečnostních předpisů;
 16. organizace propagačních akcí a kampaní;
 17. plánování a dodání zboží a služeb zákazníkům (včetně případné komunikace se subdodavateli);
 18. řízení vztahů se zákazníky; a
 19. odpovědí na dotazy zákazníků.

 

 1. Uživatel souhlasí s tím, aby byl FreshWeed nebo jejím partnerem kontaktován prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu.

 

 1. Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících s webovou platformou www.freshweed.cz a zde poskytovanými službami a/nebo se společností FreshWeed na elektronickou adresu Uživatele, popřípadě s informováním o těchto službách telefonicky.

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost o změně ve svých zpracovávaných Osobních údajích.

 

 1. Uživatel potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Uživatel prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti odvolat písemným oznámením doručeným na adresu Společnosti.

 

 1. Zpracováním Osobních údajů Uživatele může FreshWeed pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

 

 1. Zpracování Osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení ve smyslu požadavků GDPR a platných právních předpisů v souvislosti s ochranou Osobních údajů. Za účelem ochrany dat včetně Osobních údajů FreshWeed přijala odpovídající formu zabezpečení, vč. technických, organizačních a personálních opatření. Pro maximální bezpečnost jsou realizovány kontrolní, technické a bezpečnostní postupy definované zákonem, případně interními předpisy. Veškeré osoby, které přicházejí ze své pracovní pozice (nebo v rámci smluvně převzatých povinností) do kontaktu s Osobními údaji, jsou proškolovány a vázány povinností mlčenlivosti.

 

 1. Uživatel má následující práva:
 1. Právo na přístup k Osobním údajům. Uživatel má právo získat od FreshWeed potvrzení, zda Osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto Osobním údajům a k následujícím informacím:
 • účely zpracování;
 • kategorie dotčených Osobních údajů;
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 • plánovaná doba, po kterou budou Osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 • existence práva požadovat od FreshWeed opravu nebo výmaz Osobních údajů týkajících se Uživatele nebo omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu;
 • veškeré dostupné informace o zdroji Osobních údajů, pokud nejsou získány od Uživatele.
 • Právo žádat od FreshWeed kopii zpracovávaných Osobních údajů, nebudou-li tím nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Za další kopie na žádost Uživatele může FreshWeed účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže Uživatel podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud Uživatel nepožádá o jiný způsob.

 

 1. Právo na opravu. Uživatel má právo na to, aby FreshWeed bez zbytečného odkladu opravila nepřesné Osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má Uživatel právo na doplnění neúplných Osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 

 1. Právo na výmaz (právo “být zapomenut”). Uživatel má právo na to, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala Osobní údaje, které se ho týkají, a Společnost má povinnost Osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 

 • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • Uživatel odvolá souhlas, na jehož základě byly Osobní údaje zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • Uživatel vznese námitky proti zpracování Osobních údajů pro účely přímého marketingu;
 • Osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 • Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
 • Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti na základě souhlasu, který udělilo dítě.

 

 1. Právo na omezení zpracování. Uživatel má právo na to, aby FreshWeed omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů:
 • Uživatel popírá přesnost Osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby FreshWeed mohla přesnost Osobních údajů ověřit;
 • zpracování je protiprávní a Uživatel odmítá výmaz Osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití;
 • FreshWeed již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Uživatel je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

 1. Právo na přenositelnost Osobních údajů. Uživatel má právo získat Osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl FreshWeed, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu FreshWeed bránila, a to v případě, že:
 • zpracování je založeno na souhlasu se zpracováním Osobních údajů nebo jde o zpracování Osobních údajů pro účely uzavření a plnění smlouvy s Uživatelem; a současně
 • zpracování se provádí automatizovaně.

 

Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má Uživatel právo na to, aby Osobní údaje byly předány FreshWeed přímo jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Právem na přenositelnost Osobních údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody třetích osob.

 

 1. Právo vznést námitku. Pokud se Osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má Uživatel právo vznést kdykoli námitku proti zpracování Osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování (tj. jakákoli forma automatizovaného zpracování Osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Uživateli), pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud Uživatel vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

 1. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování. Uživatel má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování (tj. jakékoliv formě automatizovaného zpracování Osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k Uživateli), které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. Toto právo se nepoužije, pokud je automatizované rozhodnutí nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi Uživatelem a FreshWeed, nebo je založeno na výslovném souhlasu Uživatele; v těchto případech však má Uživatel právo na lidský zásah do automatizovaného rozhodnutí ze strany FreshWeed, právo vyjádřit svůj názor a právo napadnout automatizované rozhodnutí.

 

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu. Uživatel má právo podat stížnost proti zpracování svých Osobních údajů FreshWeed u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

 

 1. Právo odvolat svůj souhlas. Pokud je zpracování Osobních údajů založeno na souhlasu Uživatele, má Uživatel kdykoliv možnost svůj souhlas se zpracováním odvolat, a to zasláním elektronické zprávy na adresu info@freshweed.cz. Odvoláním souhlasu není dotčeno zpracování Osobních údajů, které provádí FreshWeed na základě jiného právního titulu, zejména za účelem plnění smlouvy, nebo zákonnost zpracování, které bylo založeno na souhlasu do okamžiku jeho odvolání.

 

 1. FreshWeed je oprávněna zpracovávat a analyzovat veškeré informace z objednávek a poptávek Uživatele jako jsou například specifikace zakoupeného zboží a tyto údaje využít ke své vnitřní potřebě nebo formulaci výhodnější nabídky.

 

 1. Vyřizování stížností Uživatelů zajišťuje FreshWeed prostřednictvím elektronické adresy info@freshweed.cz či telefonu +420 792 756 800.

 

 1. Tyto Zásady mohou být kdykoli změněny. O všech budoucích změnách zpracování Osobních údajů, jak je popsáno v těchto Zásadách, bude Uživatel předem informován prostřednictvím našich webové platformy (například prostřednictvím vyskakovacích oken) a prostřednictvím běžných komunikačních kanálů (například e-mailem).